Selecteer een pagina

Privacyverklaring Tijd voor Transparantie

Uw persoonsgegevens 

 

Het burgerinitiatief Tijd voor Transparantie is een initiatief van de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis en Stichting Woekerpolisproces.

 

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Voor het indienen van het burgerinitiatief bij de Tweede Kamer hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Hierbij gaat het om uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en uw e-mailadres. De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven en de Tweede Kamer krijgen inzage in de lijst van ondertekenaars, dit om het initiatief te kunnen controleren. 

 

Gegevens 

Uw gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Consumentenbond ClaimService. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwijderen uw gegevens na behandeling van het burgerinitiatief in de Tweede Kamer, danwel wanneer er op een andere wijze eerder afronding ontstaat ten aanzien van dit initiatief. Uw gegevens worden niet op de website(s) van de initiatiefnemers getoond.

 

Beveiliging gegevens

ConsumentenClaim  neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op beveiligde servers en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Klacht

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij ConsumentenClaim. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-4004244 of een e-mail sturen naar vragen@tijdvoortransparantie.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies

Wij maken geen gebruik van tracking ofwel marketing cookies. Voor een goede werking van deze website maken we enkel waar nodig gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies. 

 

tijdvoortransparantie.nl is een initiatief van:

Deelnemers

Wat is een kapitaalverzekering?

Een kapitaalverzekering is een verzekering waar je periodiek geld inlegt en na de looptijd een opgebouwd bedrag krijgt uitbetaald. Veel kapitaalverzekeringen zijn beleggingsverzekeringen, die ook wel bekend staan als woekerpolissen. De meeste mensen sloten dergelijke verzekeringen af om te sparen voor de aflossing van de hypotheek, een aanvulling op het pensioen, of andere grote uitgaven zoals de studie van de kinderen. Het probleem is dat je het ‘voorgespiegelde’ bedrag niet krijgt, omdat de verzekeraar te hoge kosten inhoudt en jou daar niet over informeert. Pas na de looptijd kom je er achter wat de financiële gevolgen voor jou zijn.

Waarom dit burgerinitiatief?

Tijdens de looptijd ontvang je jaarlijks een waarde-overzicht  van je verzekeraar, het zogenaamde ‘De Ruiter’ overzicht. Je denkt hiermee een volledig overzicht van je verzekering te hebben. Niets is minder waar. Dit waarde-overzicht is namelijk niet compleet. Er worden nog altijd kosten op de verzekering ingehouden die voor jou verborgen blijven, zoals fondsbeheerkosten. Pas als jij een beeld hebt van álle gemaakte kosten, weet je hoeveel financiële schade je lijdt en kun je op tijd actie ondernemen.

Wie zijn de initiators van dit burgerinitiatief?

Het burgerinitiatief wordt ingediend door:

 • Consumentenbond;
 • Consumentenbond Claimservice;
 • ConsumentenClaim;
 • Vereniging Woekerpolis.nl;
 • Stichting Woekerpolisproces;
 • Consumenten met een kapitaalverzekering.
Wat is de tekst van het burgerinitiatief?

Dit is de tekst van het burgerinitiatief dat wordt ingediend bij de Tweede Kamer:

Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen

Wij

 • Consumentenbond;
 • Consumentenbond Claimservice;
 • ConsumentenClaim;
 • Vereniging Woekerpolis.nl;
 • Stichting Woekerpolisproces;
 • Consumenten met een kapitaalverzekering.

constateren

 • Dat op kapitaalverzekeringen kosten worden ingehouden waarover consumenten niet zijn geïnformeerd (zogenaamde verborgen kosten) en dat voor consumenten niet duidelijk is hoe hoog deze kosten zijn;
 • Dat de jaarlijkse overzichten (zogenaamde De Ruiter overzichten) onvolledig zijn en niet alle kosten vermelden. Zo ontbreken bijvoorbeeld fondsbeheerkosten als binnen de verzekering wordt belegd in een beleggingsfonds;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is wat de totale kosten van het product zijn en dus hoeveel kosten en inhoudingen gedurende de gehele looptijd aan de verzekering worden onttrokken;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is hoeveel hun bemiddelaar in totaal heeft verdiend bij verkoop van de kapitaalverzekering (afsluitprovisie) en gedurende de looptijd van de verzekering (doorlopende provisie). Met name de hoogte van de afsluitprovisie en de financieringskosten van de afsluitprovisie zijn bij de consument niet bekend, onder andere omdat deze kosten in de meeste gevallen zijn ingehouden in de jaren vóór de invoering van de zogenaamde De Ruiter overzichten.

en verzoeken

 • Verzekeraars te verplichten om consumenten op verzoek een gestandaardiseerd overzicht met betrekking tot hun kapitaalverzekering te verstrekken. Hierop dient de gedurende de gehele looptijd van de verzekering betaalde premie te worden vermeld en er dient naar soort een uitsplitsing te worden gegeven van alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten, die gedurende de gehele looptijd aan de verzekering zijn onttrokken. Het totaal van de aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen dient daarbij apart te worden vermeld;
 • Verzekeraars te verplichten om aan consumenten met een kapitaalverzekering jaarlijks een aangepast, uitgebreider gestandaardiseerd overzicht over het afgelopen jaar te verstrekken. Hierop dienen naast de betaalde premie alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten en aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen, te worden vermeld. Verder dienen op het overzicht van alle bedragen ook de cumulatieve bedragen vanaf de ingangsdatum van de verzekering te worden vermeld. Op die manier wordt duidelijk wat er gedurende de gehele looptijd in totaal voor de verzekering is betaald en wat de totale kosten en inhoudingen zijn;
 • Hiervoor artikel 73 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft aan te passen en uit te breiden.
Het doel: aanpassing van de wet

Wij willen dat verzekeraars jaarlijks en na afloop van de verzekering de klant open en transparant informeren over alle kosten die zij inhouden op de kapitaalverzekering over de hele looptijd. Om dit te bereiken moet de overheid de wet aanpassen die ‘zorgvuldige dienstverlening’ aan de klant waarborgt (artikel 73 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen kun je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-4004244 of een e-mail sturen naar vragen@tijdvoortransparantie.nl.

Als je van de pers bent, kun je bellen met de afdeling Communicatie op telefoonnummer 06-43110944 of je kunt e-mailen naar pers@consumentenclaim.nl. Dit nummer is uitsluitend voor persvragen en NIET voor consumentenvragen.